Lease

Het leasen van investeringsgoederen is tegenwoordig heel gebruikelijk geworden. Komplete "intern transportparken" lopen tegenwoordig op basis van ESRA rental. Onze lease is opgezet om te voldoen aan uw belangrijkste bedrijfsbehoeften en kan worden afgesloten voor minimaal 3 jaar. U krijgt de beschikking over een truck, terwijl wij de zorg met betrekking tot onderhoud en eventuele storingen van u overnemen.

Operationele lease of Financiele lease

Bij ons kunt u kiezen uit Operationele lease en financiele lease. De voorkeur gaat in de meeste gevallen naar Operationele lease. De objectwaarde komt bij deze leasevorm op de balans van de leasemaatschappij, terwijl bij financiallease de investeringswaarde op de balans van de gebruiker komt. De leasetermijnen worden afgestemd op uw wensen en liggen vaak tussen 24 en 84 maanden.

Kontrakt

Het tarief wordt o.a. afgestemd op de inzetsituatie van de truck, de duur van de periode, gegarandeerde restwaarde, inzetomstandigheden en het aantal gebruiksuren per dag. Tevens wordt bij een leasecontract een overeenkomst voor preventief onderhoud of full-service afgesloten.

Belangrijke voordelen voor u als klant zijn:
 • U werkt met nieuw en modern materieel. Het type truck en de uitvoering is optimaal afgestemd op de inzetsituatie.
 • In het rental-tarief zijn alle kosten inbegrepen voor afschrijving, rente, onderhoud, reparaties en onderdelen en mogelijk ook voor WA- en casco-verzekering (met een eigen risico per schadegeval).
 • Het rental (huur) tarief wordt door de fiscus als kosten beschouwd. U kunt de rental dus volledig als kosten boeken, waardoor u direct belasting bespaart.
 • Omdat u met goed materieel werkt, zal het aantal storingen minimaal zijn en blijven de stilstandkosten laag.
 • Het rental-tarief is vast gedurende de looptijd van de overeenkomt. Dit is ideaal voor de planning van uw kosten en de controle over uw facturen. Eenmaal per jaar indexeren wij de servicekosten in het tarief, dit in verband met de mogelijke stijging van loon- en onderdeelkosten. Hiervoor worden de cijfers van het CBS gehanteerd.
 • Esra garandeert een slagvaardige service door het uitgebreide netwerk van goed opgeleide service-technici over heel Nederland.
 • Dankzij onze Fleet Management Module kunnen wij de werkzaamheden en de kosten aan de trucks uitstekend beheren en op verzoek u daarover inzicht verschaffen. Zie de informatie over Fleet Management.

De voordelen van ESRA Rental samengevat:

 • Rental bindt geen eigen kapitaal
 • Alle maandelijkse kosten zijn vast
 • Alle kosten zijn financieel aftrekbaar
 • ESRA Fleet Management module
 • De trucks staan niet op uw balans* (ter beoordeling van uw accountant)
 • U werkt steeds met modern materieel
 • Uw concurrentiepositie wordt sterker
 • Een prima beheer en overzicht

Voorwaarden met betrekking tot de aangeboden leasing:

 • Esra Handelmaatschappij B.V. zal, namens u, het financiële deel van het huurcontract onderbrengen bij een door Esra Handelmaatschappij B.V.  te bepalen leasemaatschappij.
 • Het eigendom van het/de object(en) zal worden overgedragen aan de leasemaatschappij. Derhalve zal de automatische incasso vooraf per maand door de leasemaatschappij verzorgd worden.
 • Acceptatie van een eventuele opdracht geschiedt onder voorbehoud goedkeuring door de leasemaatschappij. Hiertoe dienen de benodigde gegevens overlegd te worden. Bestelling van het-de object(en) zal plaatsvinden na definitieve acceptatie door de leasemaatschappij. Voorwaarde voor aflevering van de door ons aangeboden machine is ondertekening van de u toe te zenden lease-overeenkomst
 • Het financieringsdeel van het tarief is gebaseerd op de huidige rentestand. Het definitieve leasetarief wordt gebaseerd op de geldende rente op ingangsdatum van de leaseovereenkomst.
 • Bij aanvang van de leaseperiode dient éénmalig de administratiekosten ad. € 199,-- te worden voldaan.
 • Het leaseobject is gedurende de looptijd van de lease-overeenkomst op basis van “WA + Casco” verzekerd. In geval van een gedekte schade geldt een eigen risico per gebeurtenis voor rekening van de huurder van 10% van het schadebedrag met een minimum van € 5.000,- bij diefstal en € 800,- in alle overige gevallen.
 • De lease-/onderhoudstermijnen dienen maandelijks bij vooruitbetaling middels automatische incasso te worden voldaan. U machtigt ons alle verschuldige bedragen automatisch te incasseren. Bij stornering of andere wijze van betaling brengt BPLG kosten in rekening a € 10,-- per huurtermijn.
 • Indien om moverende redenen de leaseaanvraag wordt afgekeurd, wordt de overeenkomst geacht tussen partijen een koopovereenkomst te zijn onder de toepasselijkheid van de leveringsvoorwaardenvan EsraHandelmaatschappij b.v. en onder de voorwaarde dat de koper genoegzame zekerheid kan bieden voor de betaling van de koopsom of de betaling vooruit doet plaatsvinden.

Voorwaarden ALL-IN onderhoud:

Onze offerte is gebaseerd op de inzet- en bedrijfsomstandigheden zoals vermeld op het analyseformulier. Het is belangrijk om gezamenlijk de gebruiks- en inzetomstandigheden voor de truck(s) te beoordelen, daar de kosten voor het preventieve onderhoud op die gegevens worden gebaseerd.

In het rental-tarief is inbegrepen:

 • Afschrijvingsbestanddeel en rente over de investeringswaarden.
 • Regelmatig preventief onderhoud, afgestemd op de bedrijfsuren en inzetomstandigheden
 • Reparaties inclusief onderdelen als gevolg van normale slijtage.
 • Reparaties (indien noodzakelijk) van batterij en lader. Reparaties als gevolg van ondeskundig gebruik en/of schade wordt in rekening gebracht.
 • Wa-verzekering en casco verzekering voor reparaties als gevolg van schade. Per schadegeval geldt een eigen risico.
 • Voorrijkosten, arbeidsloon en reparatiedelen
 • Oliën, smeermiddelen en vetten en filters
 • Jaarlijkse VA-Keur
 • Afvoer van afvalstoffen en vervangende materialen

In het rental-tarief zijn niet opgenomen:

 • Het vervangen van zekeringen
 • Het kleine dagelijkse / wekelijkse onderhoud aan de truck, waaronder het schoonmaken
 • Banden, wielen, stoelzitting, vorken, voorzetapparatuur, verlichting

Het servicebedrag dat bij het rental-tarief is inbegrepen, is gebaseerd op het huidige loon- en prijsniveau. Gedurende de looptijd wordt het servicebedrag 1 keer per jaar aangepast om de eventueel gestegen kosten voor lonen en onderdelen te kunnen opvangen. De aanpassing is overeenkomstig de indexcijfers van het CBS. Het servicebedrag kan in overleg worden aangepast, indien de inzetomstandigheden van de truck(s) zich aanzienlijk wijzigen gedurende de looptijd.

Producten vergelijken Filters Wissen